23 Eylül 2019
  • English Lessons

6. Sınıf 10. Ünite Kelime Listesi

Grade 6 Unit 10 Vocabulary
Democracy – Demokrasi

abroad : yurtdışı

acceptable : kabul edilebilir

acceptance : onaylama, kabul etme, razı olma

accountability : hesap verme sorumluluğu

alone : yalnız

anarchy : anarşi, kargaşa, siyasi intizamsızlık

anchor-man : muhabir, haber sunan kimse

announce : ilan etmek, duyurmak

announcing : duyuru

anyone : herhangi bir kimse (olumsuz cümlede hiç kimse anlamına gelebilir)

association : birlik, birleşme, ortaklık

balance : denge(lemek), bakiye

ballot box : oy sandığı

be rude to… : birisine kaba davranmak, kaba olmak

cabinet : kabin

campaign : (seçim )kampanya

candidate : aday

care about : önemsemek, değer vermek

career : kariyer

choose : seçmek, karar vermek, tercih etmek

citizen : vatandaş

citizenship : vatandaşlık

cooperation : iş birliği

count : saymak, dava maddesi, iddia

creative : yaratıcı

declaration : beyanname, beyan, tanım, bildiri

declare : beyan etmek, ilan etmek

democracy : demokrasi

dice : zar

dictator : diktatör

don’t give up : vazgeçme

election : seçim

election results : seçim sonuçları

envelope : zarf

equal : eşit, aynı

equal rights : eşit haklar

equality : eşitlik

experiment : deney

expression : ifade, anlatım

fair : adil

favour someone : birisini kayırmak, den yana olmak

flyers : el ilanları

fold : katlamak, sarmak, bükmek

forward : ileri, ileriye, ileride

freedom : bağımsızlık, özgürlük

general election : genel seçim

get good grades / get high marks : iyi notlar almak

get help from… : birisinde yardım almak

give advice : öğüt vermek

government : hükumet, devlet, yönetim

hand out : dağıtmak, dağıtılan her türlü basılı metin

hold an election : seçim yapmak

honest : dürüst

human : insan

human rights : insan hakları

hurt : incitmek

identifiable : teşhis edilebilir, belirlenebilir

illustrating : resmeden, gösteren, sergileyen

important : önemli

independence : bağımsızlık, özgürlük, istiklal

independent : bağımsız, özgür, hür

instruction : açıklama

intelligent, smart, clever : zeki, akıllı

joke : şaka, espri

judiciary : adliye, yargıçlar, hukuki

justice : adalet, insaf

kind and respectful : kibar ve saygılı

law : kanun, yasa

major : ana, asil, başlıca, büyük, reşit

majority : çoğunluk

make a speech : konuşma / sunum yapmak

make decision : karar almak, vermek

miss : kaçırmak, boş geçmek

monarchy : monarşi, padişahlık

newcomers : yeni gelenler

news : haberler

oligarchy : oligarşi, bütün siyasi gücü elinde tutan kişiler

opinion : fikir, düşünce

opportunity : fırsat, olanak, imkan

order : emir

organisation : kuruluş, örgüt, organizasyon

over 18 : 18 yaş üstü

parties : taraflar, partiler

peace : barış

platform : platform, podyum

pluralistic : değişik milletlerden olan, çoğulcu

pluralistic democracy : çoğulcu demokrasi

polite : kibar

political : siyasi, siyasal, politik

political group : siyasi grup

polling place : oy kullanma yeri

polling place : oy verme yeri

power : güc, yetki, iktidar, salahiyet

president : başbakan

principle : ilke /prensip

protest : karşı çıkmak, protesto

protestor : protesto eden

public : halk

public building : kamu binası

put up : asmak, dikmek, yerleştirmek

referandum / plebiscite : referandum / halk oylaması

reliable : güvenilir

republic : cumhuriyet

research : araştırmak

respect : saygı

respectful : saygılı

responsibility : sorumluluk

responsible : sorumlu

right : yasal, sağ, doğru

right to vote : seçme hakkı

rule : yönetmek, kural

school trips : okul gezileri

secretly : gizlice

separate : ayırmak, ayrı, bölünmüş

seperation : ayırma, ayrılık, bölünme

signature : imza

slogan : slogan

smart board : akıllı tahta

social : sosyal, toplumsal, sosyetik

speech : konuşma

step by step : adım adım

sticker : etiket, çıkartma

system : sistem

turn : sıra

unacceptable : kabul edilemez

under 18 : 18 yaş altı

visuals : görseller

vote : oy, oy vermek

voters : seçmenler

voting age : oy kullanma yaşı

wrong : yanlış

Yes, I agree with you : Evet, sana katılıyorum